ที.เอส.อาร์. เคมีเคิล แอนด์ เพ้นท์

T.S.R CHEMICAL & PAINT CO.LTD.

Manufacturer of industrial paint, putty, paint thinner and floor.

Our Products

Car manufacturers in Universal Tinters branded Solar for distribution through dealers nationwide.

สีระบบไนโตลเซลลูโลส

สีระบบอะคริลิค

สี 2k โพลียูเรเทน

สีระบบ 2K เบสโค๊ต

สีรองพื้นเทา

สีรองพื้นอีพ็อกซี่

เคลียร์อเนกประสงค์แห้งเร็ว ระบบ  4 : 1

เคลียร์ 2K ชนิดเนื้อมาก ระบบ  2 : 1

We are professional

Good Product

Industry Standard

Our clients

viewport_slide_2_v01